Newsletter

Trend ใหม่สำหรับระบบ Monitor อุณหภูมิใน Silo

monitor silo

บอกเล่าเก้าสิบ Process Control

“ Trend ใหม่สำหรับระบบ Monitor อุณหภูมิใน Silo ”

หลายๆ โรงงานของอาจมีการใช้งาน Temperature Sensor ในการวัดอุณหภูมิใน Silo

ซึ่งส่วนใหญ่ แต่ละถัง Silo ก็จะมี Indicator Meter เพื่อให้สามารถ Monitor ค่าอุณหภูมิของแต่ละถัง

แต่โรงงานอาหารสัตว์ โรงสี โรงปูน หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเก็บวัตถุดิบใน Silo

ส่วนใหญ่ จะมี Silo ที่ใช้เก็บวัตถุดิบจำนวนมาก ซึ่งแต่ละถังก็อยู่ห่างกัน ซึ่งทำให้การ Monitor ค่า

ทำได้ยาก และไม่สะดวก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถรู้ได้ว่าอุณหภูมิใน Silo

เก็บวัตถุดิบมีอุณหภูมิที่ไม่ปกติในเวลาที่ทันท่วงที

ซึ่งอาจทำให้สินค้าที่จะผลิตออกมาเสียหายได้

pic1

 

1) ส่วนของ อุปกรณ์ Temperature Sensor แบบการวัดแบบแผ่รัศมี หลักการทำงาน คือ Temperature Sensor

จะทำการวัดค่าอุณหภูมิในถังแ บบแผ่รัศมี แล้วส่งค่าแต่ละจุดผ่านการส่ง

pic2

2) ส่วนของการส่งข้อมูลจากแต่ละ Sensor ผ่านระบบ Wireless Network

หลักการทำงาน คือ ค่าจากหัวอ่าน(Transmitters) หัวอ่านสามารถอ่านค่าจาก Temperature Sensor ได้ 15 เส้น ดังรูป

pic3

3) ส่วนของการ Monitoring หลักการทำงาน คือ ค่าจากหัวอ่านที่ส่งผ่าน Wireless Network มา จะถูกนำเข้า

มาประมวลผลที่ HMI modular เพื่อทำการสร้างกราฟิกถัง silo

pic4

 

Key Benefit ของระบบ

 

4-2-2558 11-17-01

 

นี่เป็นอีก Trend หนึ่งที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ น้องหมวยหวังว่าพี่ๆ Engineer คงพอจะได้ Idea ไปประยุกต์ใช้งานในโรงงานของทุกท่านะค่ะ แต่เหนือสิ่งอื่นใด

ระบบจะดีได้ก็อยู่ที่การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และคำแนะนำการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญ น้องหมวยคงต้องลาไปก่อน พบกับความรู้ใหม่ๆ

เกี่ยวกับระบบ Process Control ได้ใน EF –News Later ฉบับหน้าค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ ทิพย์วดี

เบอร์ 091-5560512

E-mail: tipwadee.k@compomax.co.th