เพิ่มเพื่อน

Applications

เครื่องเช็คฝาขวด ( Bottle Cap Detection )

เครื่องเช็คฝาขวด ( Bottle Cap Detection )

     หลังจากขวดทุกขวดได้ผ่านขบวนการบรรจุน้ำและปิดฝาแล้ว WORLD-BEAM Q12
 จะทำหน้าที่เป็นตัวตรวจเช็คในส่วนของฝาปิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนจะทำการส่งสินค้า
 Q12 เซ็นเซอร์นั้นจะทำงานในโหมดที่เราเรียกว่า fixed-field ซึ่งอาศัยการตรวจจับระยะสั้นๆ
 โดยคำนึงถึงระยะตรวจจับเป็นหลักไม่คำนึงถึงสีสันของวัตถุ
    เพื่อตรวจสอบว่าขวดน้ำทุกๆขวด จะมีการปิดฝา
  ด้วยความเรียบร้อยก่อนจะมีการจัดส่งสินค้าออกไป

WORLD-BEAM Q12

เนื่องจากเซ็นเซอร์นี้ ใช้การตรวจจับด้วยโหมด fixed-field เมื่อขวดน้ำ

ไม่ได้ถูกปิด เซ็นเซอร์จะทำการตรวจเช็คเจอได้อย่างแม่นยำโดยทันที