Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

Bridgestone-Logo-e1357727002307

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้าคุณภาพดี ใช้งานง่าย ราคาประหยัด
บริการก่อนการขาย และหลังการขายดี มีความรวดเร็ว

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณคณาวุฒิ จักรกลม

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

CPF-e1361951233605

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การบริการดี, บริการประทับใจ
สินค้ามีคุณภาพดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณจตุพร โพธิ์ร่มไทร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF มหาชัย)

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities