Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

michelin-e1355465320458

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่อง

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณจิรศักดิ์ ซอมขุนทด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สระบุรี)

-scg-e1361525223953

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

ให้บริการทางเทคนิค และช่วยเหลือในการแก้ปัญหารวดเร็ว

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณปรีชา เตชะวงกร

บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด

sys

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

“บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าของคอมโพแม็ก

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities