Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

index_img-e1355470782338

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การให้ข้อมูลสินค้ารวดเร็ว และชัดเจนดีมาก
บริการหลังการขายดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณวริษฐา แพรขาว

บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

conntinental-logo-e1358742838299

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

ติดต่อง่าย รวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาตลอด

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณนิตยา ลูกขุนทศ

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities