Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

daidan-e1358750600720

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การส่งใบเสนอราคาทำได้รวดเร็ว
ส่งสินค้าได้รวดเร็ว ทันเวลา

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณฤทธิไกร เกลี้ยงอุบล

บริษัท ได-แดน (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

Ampelite-logo-e1324638076402

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

“บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าแบรนด์ Red Lion จากอเมริกา”

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities