Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

1

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

บริการที่รวดเร็ว
ราคาสินค้าสมเหตุผล

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณสุรพรรณ วงศ์สวัสดิชาติ

บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด

54-File2TH-e1355465458351

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

คอมโพแม็กมีบริการหลังการขายดี
เซลล์เอ็นจิเนียให้คำแนะนำในทุกๆเรื่อง
มีความเป็นกันเอง และมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณสรรเพชร สิทธิวงศ์

บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities