เพิ่มเพื่อน

Feed mills (อาหารสัตว์)

<<<Back to Industry Application
<<<Back to Agriculture/ Feed mills Application

Feed mills (อุตสาหกรรมอาหารสัตว์)

 
        อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตหนึ่งของประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ แล้วยังเป็นแหล่งรองรับและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรกรรมอีกด้วย

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์

 
        ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ อุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตมีความสำคัญมาก เช่น อุปกรณ์วัดระดับในไซโล เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสัตว์ล้นออกนอกไซโล , อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความดัน, อุปกรณ์ป้องกัน Screw Conveyor เสียหาย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

feed mill อุปกรณ์