เพิ่มเพื่อน

Oil & Gas / Petrochemical 1

น้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นเกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีโดยการรวมตคัวกันระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจน น้ำมันกลั่นมาใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง น้ำมันใช้สำหรับการให้ความร้อน การผลิตกระแสไฟฟ้า และ กาผลิตเป็นยางมะตอยสำหรับก่อสร้างถนน ส่วนก๊าซธรรมชาติสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหาร ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซสำหรับเครื่องยนต์ และสารเคมีตั้งตั้นสำหรับกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก