เพิ่มเพื่อน

Plastics (พลาสติก)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 พาร์ทรถยนต์
  • กลุ่มที่ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • กลุ่มที่ 3 เครื่องอุปโภคและบริโภค