เพิ่มเพื่อน

Pulp & Paper Industry

อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ มีปริมาณการผลิตและการส่งออกมากขึ้นทุกปี ทำให้มีรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาจากภาคการเกษตร วัตถุดิบของการผลิตกระดาษคือเยื่อไม้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมกระดาษจะส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัย และอุบัติเหตุอุบัติภัยจากการทำงาน จึงได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษขึ้น