Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

michelin-e1355465320458

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่อง

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณจิรศักดิ์ ซอมขุนทด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สระบุรี)

thai-shimizu-e1361951054542

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ และน่าสนใจ
มีการ support ข้อมูลที่ดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณชัยวัฒน์ สันประโคน

Thai Shimizu Co.,Ltd

-scg-e1361525223953

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

ให้บริการทางเทคนิค และช่วยเหลือในการแก้ปัญหารวดเร็ว

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณปรีชา เตชะวงกร

บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities