Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

xenix-e1357291697655

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

Sales Engineer และ Call Center อัธยาศัยดี
การขอใบเสนอราคา และแคตตาล็อคทำได้รวดเร็วมาก

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

cpac-e1359625169447

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การให้บริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงดี
อุปกรณ์มีให้เลือกหลายหลาย

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณพุทธรัตน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities