เพิ่มเพื่อน

Job: ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Motor Control

Title ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Motor Control
Salary รายได้รวมต่อเดือน 80,000 บาท
Job Information

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ดูแลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า
2. Support ทางด้าน Technical and Marketing ให้กับ Sales Engineer
3. วางแผนขับเคลื่อนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลให้เติบโตไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. วิเคราะห์ตลาดกับลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  4. พร้อมเรียนรู้งาน มีความมุ่งมั่น ขยัน และอดทน
  5. สนใจงานขาย พูดจาฉะฉาน มั่นใจ มีทัศนะคติที่ดีต่องานขาย
  6. มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทนแรงกดดันได้ดี
Apply Now