เพิ่มเพื่อน

Marketing Engineer

… Marketing Engineer

คุณจบมาเป็นวิศวกรเพื่อที่จะทำงานจำเจ??? หรือคุณเลือกที่จะทำงานที่ท้าทายความสามารถโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  พร้อมการวางแผน และบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ที่ได้วางไว้ Compomax เหมาะสำหรับคนที่มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และ สามารถสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด แต่ Compomax ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน เช่น ถ้าคุณเป็นคนปรับตัวไม่เก่ง หรือเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจ แต่…หากคุณชอบที่จะวางแผน และบริหารจัดการ พร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มีเป้าหมาบในการทำงานที่แน่วแน่ เรามีเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและไม่จำกัด

พร้อมให้โอกาสคุณสามารถพัฒนาเป็น Manager ได้หลังจาก ทำงานเพียง 40 เดือน…

Marketing Engineer

เป็นผู้กระจายนวัตกรรมที่ทางบริษัทสรรหามาจากยุโรปและอเมริกามากระจายในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการ

ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียของการผลิต เป็นกิจวัตรประจำวันของ  Marketing Engineer  ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทย ก้าวไกลในตลาด ASEAN

Marketing Engineer ของคอมโพแม็กเน้นการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ต่างๆ เพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและความสำเร็จของลูกค้า สิ่งที่ได้รับมาคือความไว้วางใจที่ยาวนานกว่า 27 ปี

เรากำลังมองหา…คนรุ่นใหม่อย่างคุณที่จะมาร่วมอุดมการณ์ไปกับเรา

“เหนือกว่ารางวัลใดๆ คือความไว้วางใจของลูกค้า”

template 12 Sales Engineer

Marketing Engineer ทำงานเป็นทีมร่วมกันกับ Sales Team และ Solution Team ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมให้เติบโตในอนาคต

Marketing Engineer ต้องมีความสามารถ 3 ด้าน คือ

การวางแผนงาน (Planning),

การบริหารจัดการ (Management),

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

การวางแผนงาน

(Planning)

 

การบริหารจัดการ

(Management)

ความคิดสร้างสรรค์

(Creative)

การวางแผนงานด้านการตลาด เพื่อที่จะสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ทางการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์, งานสัมมนา หรือทาง Sales Engineer ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมด้วยการตั้งเป้าหมายการทำงาน เพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ และประสานงานกับ Solution Team เพื่อกระจาย Solution ของสินค้าต่างๆ ของทางบริษัทให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย พร้อมกับการบริหารจัดการทรัพยากร และเครื่องมือต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกับผลักดันทีม Sales engineer ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพัฒนายอดขายได้ในอนาคต ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเครื่องมือ และกิจกรรมทางการตลาดสำหรับนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมกับหาแนวทางทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อพัฒนายอดขายของกลุ่มอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ

คอมโพแม็ก ใช้ระบบ Netsuite ที่เป็น #1 Cloud Business ซอฟแวร์ เป็นระบบที่ใช้ในการทำงานของบริษัทชั้นนำ ที่ได้จดทะเบียนใน New York Stock Exchange

“Excellent Company use the Superior Tools”

มาเติบโตไปด้วยกันกับเราเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าให้กับอุตสาหกรรมของคนไทย

 

http://sales-engineer-2.blogspot.com/