Recruitment Officer

Recruitment Officer

เนื่องด้วยบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคล และเพิ่อที่จะขยายกิจการต้อนรับการเปิดเสรีทางการค้า หรือ ACE ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาค ทางคอมโพแม็กจึงได้ให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับเรา ทั้งนี้ บริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสรรหาผู้สมัคร โดยเป็นหัวหน้าทีมในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่สรรหา มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสรรหา

 1. เก็บรับความต้องการ : เติมเต็มในส่วนของบุคลากรที่ยังขาดอยู่ โดยเก็บรับ Requirement จากหัวหน้างานแผนกต่างๆ เรียบเรียงความต้องการเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครจากหัวหน้างานเพื่อจัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงานโดยการนำความต้องการของหัวหน้างานมาจัดทำเป็น Job Posting เพื่อประกาศหาบุคลากรมาร่วมงาน โดยการโพสบนเว็บไซด์จัดหางานหรือช่องทางอื่นๆ
 2. ประกาศรับสมัคร : ประกาศหาบุคลากรมาร่วมงาน โดยการโพสต์บนเว็บไซด์จัดหางานต่างๆ  การออกงาน Event ในมหาวิทยาลัย การติดต่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อแนะนำบุคลากรที่มีคุณภาพ หรือติดต่อผู้รู้ในวงการอุตสาหกรรมเพื่อแนะนำผู้สมัคร จากนั้นทำหน้าที่คัดกรองประวัติผู้สมัคร
 3. บริหารกระบวนการรับและจัดการใบสมัครงาน : จัดทำสถิติจำนวนผู้สมัครงานในแต่ละตำแหน่งเพื่อปรับปรุงเนื้อหาการสมัครงาน เก็บและบันทึกประวัติผู้สมัครเข้าระบบ กรองประวัติผู้สมัครที่เหมาะสมเพื่อให้หัวหน้างานคัดกรองและทำการนัดทำแบบทดสอบหรือนัดสัมภาษณ์
 4. นัดผู้สมัครทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ : บริหารจัดการให้มีการทดสอบผู้สมัครเป็นรอบๆ และนัดหัวหน้าแผนกล่วงหน้าเพื่อสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครที่ผ่านการสอบเบื้องต้น
 5. การประเมินผู้สมัคร : ประเมินผู้สมัครที่ผ่านการสอบและสัมภาษณ์ร่วมกับหัวหน้าแผนกเพื่อทำการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม ติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และจัดทำเอกสารเซ็นต์สัญญาสำหรับผู้ที่จะเริ่มงานใหม่
 6. การตอบรับเข้าทำงาน : ให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทสำหรับผู้ที่จะเริ่มงาน
 7. แนะนำบริษัท : ในวันเริ่มงาน เจ้าหน้าที่สรรหามีหน้าที่ในการแนะนำบริษัทให้กับผู้เริ่มงานทุกท่านรับทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45
 • การศึีกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านการสรรหาบุคคลากรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excell,Power point และโปรแกรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้พอใช้
 • มีความรอบคอบ อดทนในเรื่องการทำงานที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมายได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • โบนัส : 1-4 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการทำงาน
 • อื่น ๆ : ชุดยูนิฟอร์ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสังคม