เพิ่มเพื่อน

Technical Engineer

ทางเลือกที่ดีกว่า สำหรับวิศวกร

… Technical Engineer

คุณจบมาเป็นวิศวกรเพื่อที่จะทำงานจำเจ? หรือคุณเลือก ที่จะทำงานที่ท้าทายความสามารถ เห็นปัญหาเป็นงานท้าทายและใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ Compomax เหมาะสำหรับคนที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ รู้จัก
พัฒนาตนเอง มีใจรักการบริการ และสามารถทำงานเป็นทีม แต่ Compomax ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่มีใจรักการบริการ
แต่…หากคุณชอบความท้าทาย ไขว่คว้าหาความรู้ มีเป้าหมายในการ ทำงานที่แน่วแน่ เรามีเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน
และไม่จำกัด พร้อมให้โอกาสคุณสามารถพัฒนาเป็น Manager ได้หลังจาก ทำงานเพียง 40 เดือน…
Technical Engineer เป็นผู้เลือกสรรนวัตกรรมที่ทางบริษัท สรรหามาจากยุโรปและอเมริกามากระจายในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้ทัด เทียมกับนานาประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียของ
การผลิต เป็นกิจวัตรประจำวันของ Technical Engineer ทำให้ผู้ผลิต ในประเทศไทย ก้าวไกลในตลาด ASEAN
Technical Engineer ของคอมโพแม็กเน้นโซลูชั่นทางเทคนิค เป็นพิเศษเพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและความสำเร็จของลูกค้า
สิ่งที่ได้รับมาคือความไว้วางใจที่ยาวนานกว่า 27 ปี

เรากำลังมองหา…คนรุ่นใหม่อย่างคุณที่จะมาร่วมอุดมการณ์ไปกับเรา 

“เหนือกว่ารางวัลใดๆ คือความไว้วางใจของลูกค้า”

template 12 Sales Engineer

 

6 ขั้นตอน แห่งความสำเร็จของ Technical Engineer คอมโพแม็ก

  1. สะสมความรู้
  2. พิสูจน์ความสามารถ
  3. เป็นที่พึ่งของทีมงาน
  4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  5. ไปให้ถึงดวงดาว
  6. ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ

Technical Engineer ทำงานเป็นทีมร่วมกัน Technical Engineer คนอื่นๆ และ Service Engineer ซึ่งเป็นผู้ออกไปให้บริการหน้างานกับลูกค้า และโซลูชั่นเมเนเจอร์ที่เป็นหัวหน้าและที่ปรึกษา

 

TECHNICAL ENGINEER CAREER PROGRESSION

สะสมความรู้

พิสูจน์ความสามารถ

เป็นที่พึ่งของทีมงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ไปให้ถึงดวงดาว

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ

1 เดือน

2-4 เดือน

5-16 เดือน

17-28 เดือน

29-40 เดือน

40+ เดือน

เริ่มต้นอาชีพสายงาน Technical Engineer ของคุณ โดยได้รับการดูแลจากทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมแบบโครงสร้างมืออาชีพ เริ่มก้าวกระโดดกับชีวิตในสายงาน Technical Engineer ก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงาน Technical Engineer ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งทะยานไปในสายอาชีพของคุณ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง มาดูว่าคุณจะเป็น Leader ของทีมได้หรือไม่? ก้าวหน้าในอาชีพการงาน เรากระตุ้นให้คุณคิดและสร้างสร้างทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำ

การตอบสนองโจทย์ความต้องการ
(Opportunity Conversion)
ความสามารถในการให้คำปรึกษา
ด้านเทคนิค (Technical Skills)
ความรู้แบบเชิงลึกทางเทคนิค
(Advance Technical Knowledge)
การตอบสนองโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และฝ่ายขาย คือ การมองเห็นและการตีโจทย์
ให้กระจ่างและเลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุดมาตอบ
โจทย์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตาม
ความต้องการของลูกค้า หรือ Opportunity
จะถูกส่งมา 2 ช่องทาง คือ
• จากลูกค้าโดยตรง
• จาก Sales Engineer
Technical Engineer จะได้รับการฝึกหัด
ในจุดประสงค์นี้จากโซลูชั่นเมเนเจอร์ ซึ่งเป็น
หัวหน้าของทีม ทางโซลูชั่นเมเนเจอร์จะเป็น
ผู้ช่วยคิดค้นแนวทางและการเสนอสินค้าให้
กับทางลูกค้า
ทางคอมโพแม็กไม่เพียงแต่แก้ไขส่วนที่เสียหาย
แต่เราหาทางที่จะทดแทนและปรับปรุงโดยสรรหา
จากสินค้าคุณภาพที่เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้า
เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันการ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นซ้ำแบบเดิม
Troubleshooting and Claim administration
คือ การพูดคุย ตอบคำถาม แก้ไขปัญหา
ผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นการเซตระบบ
เซตโปรแกรมในสินค้า หรือการแก้ไขปัญหา
การใช้งานเบื้องต้น รวมทั้งการลงทะเบียน
การเคลมสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่สินค้า
มีปัญหาทางโซลูชั่นเมเนเจอร์เป็นผู้วางกรอบ
ในการช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ในกรณีที่ปัญหาอยู่นอกเหนือกรอบที่ตั้งไว้
ทาง Technical Engineer มีหน้าที่ประสาน
งานกับโซลูชั่นเมเนเจอร์และ Service
Engineer เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาหน้างาน
Learning is the key for this role การสะสมความรู้ ความสามารถ คือกุญแจของ
Technical Engineer ทางเรามุ่งเน้นการ
เรียนรู้ในเชิงบรรยาย ปฏิบัติ และการ
ทำงานจริง หรือการวิจัยในตัวอุปกรณ์เพ