Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

LOGO-PATCO-POWER-1

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้าดี มีคุณภาพ และใช้งานง่าย
เซลล์เอ็นจิเนียให้ความใส่ใจ ดูแลลูกค้าดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณวรพล แก้วยิ่ง

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

SMC

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

Sales Engineer บริการเร็วทันใจ ลักษณะนิสัยดี พูดจาสุภาพ
Sales Engineer มีความรู้ มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาต่างๆ

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณสมพงษ์ ทัดสวน

บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities