Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

-scg-e1361525223953

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

ให้บริการทางเทคนิค และช่วยเหลือในการแก้ปัญหารวดเร็ว

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณปรีชา เตชะวงกร

บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ เหมาะกับการใช้งานในบริษัทของลูกค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดยคุณเกียรติชาย อุ่นวัฒนนุกูล

บริษัท ทอมโก้ ออโตเแมติก แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities