เพิ่มเพื่อน

มิเตอร์แบบดิจิตอล VS มิเตอร์แบบเข็ม

<<< back to digital mutimeter

ความแตกต่างระหว่าง มิเตอร์แบบดิจิตอล และ มิเตอร์แบบเข็ม

 

มิเตอร์แบบดิจิตอล

(Digital Multimeter)

 

มิเตอร์แบบเข็ม

(Analog Meter)

 
ความแม่นยำ (accuracy)
 
 
 
 
การประมวลผลแบบไมโครโปรเซสเซอร์ จึงทำให้มีความแม่นยำมากว่าแบบเข็ม(โดยทั่วไป Accuracy ของ Active Energy คือ Class 0.5s ตาม IEC 62053-22)
 
 
  การประมวลผลจะหลักการของสนามแม่เหล็กไปขับกลไกทางแมคคานิคที่อยู่ภายในตัวมิเตอร์ ดังนั้นหากใช้งานไประยะเวลาหนึ่งค่าความแม่นยำก็จะลดลงเรื่อยๆเนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่น ฝุ่นละออง ความชื้น เป็นต้น
 
ความสะดวกในการอ่านค่า
 
 
เนื่องจากการแสดงผลนั้นค่าจะออกมาเป็นตัวเลข จึงทำให้การอ่านค่านั้นสะดวก และง่ายดาย
 
  เนื่องจากใช้เข็มในการแสดงผลจึงอาจเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าเพราะการมองหรือการประมาณค่าของแต่ละคนต่างกัน
 
 
ความสะดวกในการติดตั้ง
 
 
รูปแบบการติดตั้งไม่ส่งผลให้การประมวลผลผิดพลาด กล่าวคือ สามารถติดตั้งเอียงซ้าย-ขวาได้
 
  รูปแบบการติดตั้งอาจส่งผลให้การประมวลผลผิดพลาด เช่น กรณีติดตั้งเอียงก็อาจส่งผลให้การประมวลผลเกิดความผิดเพี้ยนได้
 
 
การสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถสื่อสารกับซอฟแวร์ได้ โดยสามารถอ่านค่าต่างๆและควบคุมมิเตอร์จากหน้าซอฟแวร์ได้โดยตรง

  ไม่สามารถสื่อสารกับซอฟแวร์ได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเก็บค่าและการดูข้อมูลย้อนหลัง สามารถเก็บค่าพารามิเตอร์ได้ เพื่อใช้ในการดูข้อมูลย้อนหลังได้   ไม่มีหน่วยความจำใดๆเลย
 
 
 
การวัดค่าพารามิเตอร์
 
 
สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ได้หลากหลายภายในตัวเดียว เช่น ค่าแรงดัน ค่ากระแส ค่าพลังงานต่างๆ ค่าฮาร์โมนิค เป็นต้น ทำให้ช่วยประหยัดสายไฟในการ wiring   โดยส่วนใหญ่ 1 ตัวก็มักอ่านค่าได้เพียงไม่กี่ค่าหรืออาจอ่านค่าได้เพียงค่าเดียว จึงทำให้เปลืองสายไฟในการ wiring และยังทำให้หน้าตู้รก
 
 
ฟังก์ชั่นอื่นๆที่มาพร้อมกับดิจิตอลมิเตอร์
 
 
 
มี Input/Output Function(I/O) เช่น การนับจำนวนของสินค้าในสายการผลิต , การส่งสัญญาณไปแสดงไฟ alarm ในกรณีที่ค่าที่อ่านได้เกินลิมิตที่ตั้งไว้ , สามารถออกคำสั่งเพื่อใช้ในการตัดต่อโหลดโดยผ่านหน้าคอนแทคของคอนแทคเตอร์ เป็นต้น   อ่านค่าได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถรับคำสั่ง ออกคำสั่ง หรือแจ้งเตือน(alarm)ได้อย่างดิจิตอลมิเตอร์
 
 
 
 
 
ขนาดของตู้ MDB / DB
 
 
มิเตอร์มีขนาดเล็กจึงส่งผลให้ตู้ MDB / DB มีขนาดเล็กด้วย
 
  มิเตอร์มีขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ตู้ MDB / DB มีขนาดใหญ่
 
 
 
การส่งเสริมความทันสมัย
และภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรดูทันสมัย ก้าวทันต่อเทคโนโลยีต่างๆ