เพิ่มเพื่อน

แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

<<< Back to Digital Multimeter

การวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดผ่านซอฟแวร์


            โปรแกรมในการบริหารจัดการและควบคุมพลังงานไฟฟ้านั้น  สามารถดูกราฟของ kWh ในทุก 15 นาที เพื่อวิเคราะห์ว่าช่วงใดที่ใช้ไฟมากที่สุด โดยท่านสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด หรือ สามารถดูแยกแต่ละส่วนเพื่อวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของแต่ละส่วนได้ ซึ่งจากข้อมูลส่วนนี้จะทำให้ทราบแนวโน้มว่าในช่วงเวลาใดที่มีการใช้ไฟฟ้ามากสุด แล้วนำข้อมูลที่ได้นั้นมาหาแนวทางในการวางแผนการใช้พลังงานต่อไป


แนวทางการอนุรักษ์พลังงานด้วยโปรแกรมในการบริหารจัดการและควบคุมพลังงานไฟฟ้า

  1. Demand Monitoring :  การเฝ้าดูค่า Demand ที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยทำการติดตั้ง Digital Power Meter ตามจุดต่าง ๆ (ตาม MDB และ DB ย่อย ๆ) และทำการ Link มิเตอร์ต่าง ๆ เข้าสู่ซอฟแวร์

  2. Demand Management :  การควบคุมค่า Demand ไม่ให้เกินค้าที่ตั้งไว้ โดยสามารถต่ออุปกรณ์ตัดต่อภายนอก (เช่น Remote I/O) เพื่อใช้ในการเตือนถึงเหตุการณ์ที่จะเกินขึ้น หรือใช้ในการตัดต่อ Load ที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน และถ้าหากค่า Demand เข้าสู่ภาวะปกติ ก็สามารถที่จะต่อ Load ให้กลับมาทำงานตามปกติได้ โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง
  3. Facility Monitoring :  การเฝ้าดูค่าการใช้น้ำ, ลม, น้ำมัน หรือแก๊สต่าง ๆ โดยการประยุกต์ใช้ PLC หรือ Remote I/O ควบคู่กับ HMI หรือ SCAD


สำหรับวิธีการควบคุมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด  มีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

1.การรวบรวมข้อมูล  :  จัดทำวงจรทางไฟฟ้าเพื่อแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู่โดยต้องสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียด เช่น ต้องรู้ว่าเป็นเครื่องชนิดไหน มีขนาดเท่าไร สภาพการใช้งานเป็นอย่างไร

2.วางแผนดำเนินการ  :  พิจารณาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดสามารถเปลี่ยนเวลาการใช้งานได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด   พิจารณาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนขนาดให้ใช้พลังไฟฟ้าน้อยลง โดยยอมให้เดินเครื่องนานขึ้น ซึ่งจะลดค่ากำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาโหลดสูงสุด ลดพลังงานสูญเสียในระบบ และทำให้ต้นทุนเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อผลผลิตต่ำลงด้วย  หลีกเลี่ยงการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่และอุปกรณ์ให้ความร้อนต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน  เป็นต้น

3.ดำเนินการควบคุมและติดตามผล  :  มีการใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติเพื่อตัดต่อโหลดที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าและให้มีการเสนอผลลัพธ์เป็นระยะ ๆ