เพิ่มเพื่อน

Digital Power Meter

<<< Back to Metering

ฟังก์ชันพิเศษสำหรับ Digital Power Meter

ฟังก์ชัน Trend Graph


รายละเอียด

        ฟังก์ชันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูพฤติกรรมและแนวโน้มของการใช้พลังงานย้อนหลัง ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่เก็บได้ทางหน้าจอมิเตอร์ได้สูงสุด 4 วัน

ข้อดี

        เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอนาคต

ฟังก์ชัน User Pages


รายละเอียด

        User Pages เป็นฟังก์ชันที่สามารถตั้งชื่อ Page ได้ตามต้องการและสามารถเลือกค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกันมาแสดงที่หน้า Page ได้ตามต้องการ
4 ค่าพารามิเตอร์/1 Pageและมิเตอร์ 1 ตัวสามารถเซ็ตหน้า Page ได้ 4 Page

ข้อดี

        เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการอ่านค่าเนื่องจากสามารถที่จะเลือกค่าที่สนใจมาโชว์เองได้ตามต้องการ

ฟังก์ชัน Limit Thresholds


รายละเอียด

        Limit Treshold เป็นฟังก์ชันที่สามารถกำหนดค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุดได้ โดยที่มิเตอร์ 1 ตัวสามารถกำหนด Limit Treshold ได้ 8 ค่า

ข้อดี

        กรณีค่าที่วัดได้เกินกว่าค่าสูงสุดหรือต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่กำหนดไว้สามารถตั้งให้เป็น Alarmได้

ตัวอย่าง

        จากรูปด้านบน มีการกำหนดค่าสูงสุด(10 A) และค่าต่ำสุด(4 A) ของกระแสเฟส 1โดยพบว่าค่ากระแสที่วัดได้คือ 11.9A

ฟังก์ชัน Wiring TEST


รายละเอียด

        Wiring Test เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบการต่อสาย (หากไม่มีความผิดพลาดที่หน้าจอมิเตอร์จะแสดงว่า “PASS”)โดยที่จะตรวจสอบได้ทั้ง

.

  •  VOLTAGE
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของแรงดัน
  •  CURRENT
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของกระแส
  •  PHASE  SEQ.
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของทั้งกระแสและแรงดัน
  •  VOLTAGE  UNB
 : ตรวจสอบการเท่ากันของแรงดันแต่ละเฟส
  •  REVERSE   CT
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของ CT
  •  PHASE   MATCH
 : ตรวจสอบการตรงกันของเฟสระหว่างกระแสและแรงดัน

ข้อดี

        ลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายเพราะต่อสายผิด