เพิ่มเพื่อน

Limit Thresholds

รายละเอียด

Limit Treshold  เป็นฟังก์ชันที่สามารถกำหนดค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุดได้

โดยที่มิเตอร์ 1 ตัวสามารถกำหนด Limit Treshold  ได้ 8 ค่า

ข้อดี

กรณีค่าที่วัดได้เกินกว่าค่าสูงสุดหรือต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่กำหนดไว้
สามารถตั้งให้เป็น Alarm
ได้

ตัวอย่าง

จากรูปด้านบน   มีการกำหนดค่าสูงสุด(10 A) และค่าต่ำสุด(4 A)  ของกระแสเฟส 1

โดยพบว่าค่ากระแสที่วัดได้คือ  11.9A