เพิ่มเพื่อน

Programmer (HMI/PLC/SCADA)

Programmer (PLC/HMI/SCADA) is responsible for developing programing solution for the customer, writing programs on the hardware such as PLC and HMI as well as a full SCADA software programing. HMI or SCADA requires the understanding of tags and the tag database. The solution will use a wide range of Compomax’s hardware from RedLion HMI, Modular Controller (Datalogger, PID controller), Sensors, Actuators, PLC, Controllers, to Networking Communication equipment.

โปรแกรมเมอร์ (PLC/HMI/SCADA) มีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า เขียนโปรแกรมบนฮาร์ดแวร์ เช่น PLC HMI รวมทั้งระบบซอฟแวร์ของโปรแกรม SCADA ต้องมีความรู้และความเข้าใจในระบบ Tags หรือ Tags Database ของ HMI หรือ SCADA  โดยการออกแบบระบบต่างๆ จะใช้อุปกรณ์ที่ทางคอมโพแม็กมีจำหน่าย เช่น RedLion HMI, Modular Controller (Datalogger, PID controller), Sensors, Actuators, PLC, Controllers, รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารของระบบเน็ตเวิร์คต่างๆ เป็นต้น

 • ขอบเขตที่ต้องการรับสมัคร

ต้องการผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำโปรแกรม PLC, HMI, SCADA ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบตำแหน่งนี้ต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและมีพื้นฐานที่ดีในด้านเทคนิคของ PLC หรือ ระบบควบคุมขั้นพื้นฐานบนคอมพิวเตอร์

Job Duties/ หน้าที่ความรับผิดชอบ

Solution Proposal/จัดทำ Proposal

 • Take in the customer’s requirements/รับความต้องการของลูกค้า
 • Analyse and design the best solution using available product and services/วิเคราะห์และออกแบบโซลูชั่นที่ดีที่สุดโดยใช้อุปกรณ์และบริการที่ทางบริษัทมีจำหน่าย
 • Implementation of programming solution/นำระบบที่ออกแบบไปติดตั้งให้กับลูกค้า
 • Test out the solution in the Compomax R&D workshop/ทดสอบระบบที่ workshop R&D ของคอมโพแม็ก

Application Support/สนับสนุนการใช้งานระบบ

 • Perform support and training to salespeople/สนับสนุนและจัดการฝึกอบรมสำหรับฝ่ายขาย
 • Perform support and training to customers/สนับสนุนและจัดการฝึกอบรมสำหรับลูกค้า
 • Assist in preparation and presentation of technical training/เตรียมข้อมูลและนำเสนอเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านเทคนิค

Qualification/คุณสมบัติ

 • Engineering or related/จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • GPA of 2.5+/เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • Good interpersonal skills/มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน
 • Willingness to learn/พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Benefits/รายได้

 • 18,000 (Extra according to experience)/ 18,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นกับประสบการณ์)
 • Incentive base on point system depending on the work done and type of works(Incentive จ่ายตามงานที่ทำสำเร็จและประเภทของงานที่รับผิดชอบ)