เพิ่มเพื่อน

HMI

HMI

Human Machine Interface (HMI)

HMI/SCADA เกิดมาจากความต้องการของผู้ใช้งานที่
ต้องการเข้าไปควบคุมระบบที่ PLC เป็นตัวควบคุมอยู่

.

• ในขณะที่ PLC มีการควบคุมขบวนการโดยอัตโนมัติ
และอยู่กระจัดกระจายกันไป ยากที่จะนำข้อมูลแต่ละ
ส่วนมาประมวลผลร่วมกันด้วยการเก็บข้อมูลแบบ
manual

.
HMI/SCADA จะเป็นการนำข้อมูลจาก PLC ส่งผ่าน
โครงข่ายของการสื่อสารแบบต่างๆ และทำการรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถสั่งการ
ได้โดยผู้เชี่ยวชาญ

Advance HMIs with the most features :

 g315
Monitoring
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่
Tel: 02 10 50 555