เพิ่มเพื่อน

HMI/Controllers/PLC

คอนโทรเลอร์ (Controllers) คอนโทรเลอร์ (Controllers) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความคุม ตรวจสอบ และวัดผลของการทำงานของเครื่องจักรให้ได้ผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ PAXI

Controllers

HMI

Counters & Rates

Large Displays

Motor Drive Controllers

Motor Drive Controllers

Signal Conditioners

Signal Conditioners

Temperature Controllers

Temperature Controllers

Web Guiding

Web Guiding

PLC

Timers

built-in web server

Protocol Converter

Data logging

Digital Panel Meters

Digital Panel Meters

Modular Controller