เพิ่มเพื่อน

การติดตั้งมิเตอร์ตามจุดต่างๆ

<<back to digital multimeter

รูปแสดงการติดตั้งมิเตอร์ตามจุดต่างๆ


ดิจิตอลมิเตอร์

            ดิจิตอลมิเตอร์(Digital Multimeter) คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อาทิเช่น แรงดัน กระแส กำลังงานไฟฟ้าจริง กำลังงานไฟฟ้ารีแอคตีฟ กำลังไฟฟ้าปรากฏ ตัวประกอบกำลัง ฮาร์โมนิค ค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
 
            ดิจิตอลมิเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. Digital Power Meter

การใช้งาน   :    ติดตั้งตาม MDB DB
 
ค่าพารามิเตอร์   :    วัดค่าพื้นฐานทางไฟฟ้าได้ครบทุกพารามิเตอร์ B
 
รูปแบบการติดต่อสื่อสาร   :    เป็น option module โดยสามารถเลือกได้ เช่น RS232 RS485 USB หรือ Ethernet2. Digital Energy Meter (Digital kWh Meter)

การใช้งาน   :    ติดตั้งตาม Load center หรือตามร้านค้า
 
ค่าพารามิเตอร์   :    วัดค่า kWh เป็นหลัก
 
รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
 
  :    เป็นสัญญาณ pulse (ในกรณีที่ต้องการ link เข้าสู่ซอฟแวร์ต้องมีอุปกรณ์ที่จะแปลง
      สัญญาณ pulse เป็น RS485 โดยอุปกรณ์นั้นเรียกว่า Data concentrator)