เพิ่มเพื่อน

Applications

Use BLG light grids to correctly detect, count and measure assembly parts

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Assembly Manufacturing Process
 

Use BLG light grids to correctly detect,
count and measure assembly parts

การใช้เซ็นเซอร์แสงแบบกริด ตรวจสอบ นับจำนวน
และวัดขนาดของส่วนประกอบรถยนต์เพี่อความถูกต้อง

 .
.

            ด้วยความสามารถของระยะการแสกนที่กว้าง และสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของเซ็นเซอร์แสงแบบกริด เหมาะสำหรับการเตรียมส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่ในการประกอบรถยนต์ อีกทั้งเป็นวิธีการที่ประหยัดสำหรับการกำหนดขนาดของส่วนประกอบรถยนต์ให้หมาะสมในการประกอบรถยนต์ และการปรับเทียบได้อย่างดายคือผลกำไรที่จะได้จากอุปกรณ์นี้เช่นกัน

Product Apply

BLG Light Grids

เซ็นเซอร์แสงแบบกริด สำหรับตรวจสอบ

CLICK HERE