เพิ่มเพื่อน

จัดงานแสดงสินค้าสมาคมโรงสีข้าวไทย

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงสินค้า “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมโรงสีข้าวไทย”

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงสินค้า “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมโรงสีข้าวไทย”
วันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 8:30 – 17:00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารจักร์พันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Back to Activity Page