เพิ่มเพื่อน

Molding Machine/ Plastics/ Rubber

กลุ่มอุตสหกรรมทั้ง 3 เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งเราสามารถเห็นได้ทั่วๆไปโดยเฉพาะกลุ่ม Molding Machine [เครื่องขึ้นรูปพลาสติก] กลุ่มอุตสหกรรมเหล่านี้ต้อง ใช้เทคโนโลยี, เซนเซอร์, อุปกรณ์ออโตเมชั่นทีได้มาตรฐาน เพื่อที่จะสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว, มีประสิทธิภาพสูงสุด, ลดของเสียที่เกิดจากการผลิตให้มีจำนวนน้อยที่สุด เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้งหมดนั้นคือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ  คอมโพแม็กได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น

  • Molding Machine [เครื่องขึ้นรูป]
  • Plastic [พลาสติก]
  • Rubber [ยาง]

Molding Machine

Molding Machine (เครื่องขึ้นรูป)

การขึ้นรูปโลหะเป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นรูปร่างตามความต้องการ โดยมีรูปแบบวิธีหลากหลาย และได้รับความนิยมใช้ในงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ…

More Details
Plastics

Plastics (พลาสติก)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 พาร์ทรถยนต์ กลุ่มที่ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มที่ 3 เครื่องอุปโภคและบริโภค

More Details
Rubber

Rubber (ยาง)

ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติ..
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) นั้นเป็นผลิตผลที่ได้จากต้นยางพารา (Hevea brasilensis)…

More Details