เพิ่มเพื่อน

Hotel/ Healthcare/ Data Center/ Telecommunication

Hotel-1

Hotel (โรงแรม)

โรงแรม สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัย และเดินทาง…

More Details
Healthcare-1

Healthcare (โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน
โรงพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ
-โรงพยาบาลขนาดใหญ่
-โรงพยาบาลขนาดลาง
-โรงพยาบาลขนาดเล็ก

More Details
Data-Center-1

Data Center

การออกแบบศูนย์ข้อมูล (data center) เป็นการทำงานเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งสร้างช้าเท่าไร ก็ยิ่งได้ศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเท่านั้น แต่ในทางธุรกิจแล้ว

More Details
Telecommunication-1

Telecommunication (สื่อสารมวลชน)

คือการสื่อสารที่มุ่งไปสู่ผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความแตกต่างกันและไม่เป็นที่รู้จักของผู้ส่งสาร
สารจะถูกส่งไปยังผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย

More Details