Hotel/ Healthcare/ Data Center/ Telecommunication

Data-Center-1

Data Center

การออกแบบศูนย์ข้อมูล (data center) เป็นการทำงานเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งสร้างช้าเท่าไร ก็ยิ่งได้ศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเท่านั้น แต่ในทางธุรกิจแล้ว

More Details
Telecommunication-1

Telecommunication (สื่อสารมวลชน)

คือการสื่อสารที่มุ่งไปสู่ผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความแตกต่างกันและไม่เป็นที่รู้จักของผู้ส่งสาร
สารจะถูกส่งไปยังผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย

More Details