เพิ่มเพื่อน

Energy/ Solar

Energy / Solar 1 (พลังงาน/พลังงานแสงอาทิตย์)

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์)ผลิตโดยระบบเซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิก มีแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และส่งไปยังระบบจ่ายพลังงาน หรือเก็บไว้เพื่อใช้งานในภายหลัง…

More Details