เพิ่มเพื่อน

Electrical Installation

ติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical Installation)

            การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องใช้อุปกรณที่มีประสิทธิภาพเพราะส่งผลต่อการความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัย อายุการใช้งานของการติดตั้งระบบไฟฟ้า(Electrical Installation) ดังนั้นคอมโพแม็กจึงได้จัดจำแนกอุปกรณ์ที่สำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า 6 ประเภทด้านล่างนี้  

Cable Drag Chain

Cable Drag Chain

Conduit

Electrical Conduit

Electrical Boxes

Electrical Boxes

Hoses

Hoses

Multipole Connectors

Multipole Connectors

Cable Gland