เพิ่มเพื่อน

Energy / Solar 1 (พลังงาน/พลังงานแสงอาทิตย์)

 

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์)ผลิตโดยระบบเซลล์สุริยะหรือเซลล์โฟโตโวลตาอิก มีแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และส่งไปยังระบบจ่ายพลังงาน หรือเก็บไว้เพื่อใช้งานในภายหลัง

 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการของประเทศไทย

การติดตั้งระบบเซลล์สุริยะบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)เป็นพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยลดต้นทุนประกอบกิจการ และยังเป็นทางเลือกพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วย

การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนดาดฟ้าของอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบจะส่งกระแสไฟฟ้าส่วนเกินไปเก็บในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารประเภทอื่นๆ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล อาคารสำหรับธุรกิจค้าปลีก และภาคการบริการต่างๆ ที่มีพื้นที่หลังคาใหญ่พอก็สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน