Solenoid valves

โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์ว คือ อุปกรณ์สำหรับการควบคุมการจ่ายของไหลอัตโนมัติในงานทั่วไป
ซึ่งบริษัทคอมโพแม็กนำเข้าอุปกรณ์ชนิดนี้จากประเทศอิตาลี่แบ่งประเภทได้ดังนี้

สำหรับ Solenoid valve วิธีการเลือกดังนี้

   

solidnoid valve 2way

Solenoid Valve 2/2

solinoid 3 way

Solenoid Valve 3/2

angle seat valve1

Angle Seat Valve