เพิ่มเพื่อน

Current Transformers

<<< Back to Metering

Current Transformers
 
Current Transformers (CT) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการวัดกระแสไฟฟ้าโดยต่อร่วมกับเครื่องวัดกระแส โดยทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่วัดให้เหมาะสมกับพิกัดกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดกระแสของเครื่องวัด เช่น 100/5 500/5 เป็นต้น

Ratio ของ CT

            ratio คืออัตราส่วนของการแปลงกระแส จากกระแสด้าน primary เป็นกระแสด้าน secondary เช่น ratio ของ current transformer 300 : 5
มีความหมายว่า CT มี rated primary current เท่ากับ 300 A และ rated secondary current มีค่า 5 A

ข้อควรระวังของ CT

            ห้าม Open Circuit ด้าน Secondary ของ CT ในขณะที่มีกระแสไหลผ่านขดลวดของ CT ด้าน Primary เด็ดขาด!!!

หมายเหตุ

            CT นั้นจะมี “accuracy ที่ดีที่สุดเมื่อใช้งานเต็มพิกัด” นั่นหมายความว่า หาก CT 100/5 ก็ควรใช้งานที่ 100 A จะดีสุด แต่หากว่าไม่ได้ใช้งานตามนั้น
ค่า Accuracy ก็จะเพี้ยนเปลี่ยนไป ดังตารางต่อไปนี้


 
จากตารางสามารถยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายได้ว่า
 
        – หากเลือกใช้ CT : Class 0.5 , 100/5 A
 
กรณีใช้ที่พิกัด 100 % (100 A) > ค่า Accuracy จะยังคงเป็น 0.5 เท่าเดิม
กรณีใช้ที่พิกัด 20 % (20 A) > ค่า Accuracy จะเปลี่ยนเป็น 0.75
กรณีใช้ที่พิกัดเกิน 100 % (ใช้กับกระแสมากกว่า 100 A) > ค่า Accuracy นั้นไม่สามารถบอกได้เลย (ไม่มีการการันตี Accuracy)

หลายหลากคำถามเกี่ยวกับ CT
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555