เพิ่มเพื่อน
 • รายละเอียดของงาน
 •       
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
   
   

คุณสมบัติของผู้สมัคร


Qualification คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิงไม่จำกัดอายุ
 • ขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • สาขาตรงกับงาน
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • สาขาอื่นที่ทางบริษัทยอมรับเพื่อพิจารณา
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับความพยายาม

คุณสมบัติอี่นที่ทางคอมโพแม็กมองหาแต่ไม่จำเป็น

 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.3 ขึ้นไปสำหรับสาขาที่ตรงกับงาน และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.8 ขึ้นไปในสาขาอื่นที่ทางบริษัทกำหนด
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีความกระตือรือร้นสูง
 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม